Polecane strony

Zaburzenia hormonalne?

Omawiając tak szeroko przyczyny otyłości nie sposób pomi­nąć jeszcze jednego aspektu sprawy, a mianowicie roli jaką odgrywają zaburzenia hormonalne w powstawaniu otyłości.
Każdemu, komu nie udaje się schudnąć mimo jego zdaniem stałych wysiłków w tym kierunku oraz jedzenia tak małych ilości pokarmu, że „prawie nic", wydaje się, że przyczyna leży poza nim, w zaburzeniach hormonalnych. Zrzucanie winy z siebie na nieokreślone zaburzenia jest dosyć charakterystyczne. Jak wy­gląda sprawa w rzeczywistości? Otóż brak dowodów świadczą­cych o udziale zaburzeń hormonalnych w masowo występującej obecnie otyłości. Wszystko natomiast świadczy o udziale czyn­ników środowiskowych omówionych poprzednio, jako główne­go winowajcy. Zdarzają się oczywiście otyłości na tle hormonal­nym, ale stanowią one tak znikomy procent wśród ludzi otyłych, że stwarzają w skali społecznej mały problem i praktycznie można nie brać tego pod uwagę. Ponadto, niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób mających tendencję do nadwagi ale z założeniem, że są to osoby zdrowe, prowadzące niewłaściwy tryb życia i niewłaściwie żywiące się, co powoduje u nich otyłość. Zawsze jednak ludzie otyli mają wątpliwości, czy u nich właśnie otyłość jest pochodzenia chorobowego. Z tego też względu wszystkim otyłym radziłbym odchudzanie rozpoczynać od wizyty u lekarza, a mającym skłonności do tycia wyrażające się jeszcze niewielką ale stale powiększającą się nadwagą, do zastosowania rad i zaleceń, jakie zawarte są w dalszych rozdzia­łach niniejszej książki.
W ogólnym zarysie poznaliśmy te wszystkie czynniki środo­wiskowe, które doprowadzają u ludzi do otyłości. W poszcze­gólnych przypadkach i u poszczególnych ludzi nie wszystkie odgrywają jednakowo ważną rolę. Obniżenie aktywności fizy­cznej przy zachowanym spożyciu na nie zmienionym poziomie powoduje otyłość najczęściej tych, którzy w poprzednim okre­sie życia prowadzili bardzo ruchliwy tryb życia. Błędy żywienio­we są charakterystyczne raczej u kobiet. W każdym jednak przypadku tycia przy uważnej obserwacji samego siebie łatwo można doszukać się poszczególnych elementów zmiany trybu życia czy też innych, które doprowadzają do tycia. Jest to o tyle istotne, że wskazuje jednocześnie na możliwości zapobiegania i likwidowania nadwagi.

Obecnie krótko podsumujemy nasze wiadomości na temat przyczyn tycia i otyłości.
Skłonność do tycia
U podstaw zjawiska z pewnością leży pewna wrodzona skłonność. Nie to jednakże de^iije o tv~iu, gdvż ludzie obarczeni tą wadą nie tyją i pozostają szczupli, jeżeli ich tryb życia i żywienia jest odpowiedni. Otyłość zjawia się w momen­cie, w którym na wrodzoną skłonność nałożą się nieprawidło­wości polegające w głównej mierze na mało aktywnym, siedzą­cym trybie życia, połączonym ze złym, omówionym poprzednio sposobie żywienia. Nerwowy sposób życia, nadmierne emocje albo też zbytnie zadowolenie z siebie znajdujące wyraz w doga­dzaniu podniebieniu, to dalsze tło sprzyjające otyłości.
Załączony schemat pozwoli na zapamiętanie najważniej­szych punktów naszych poprzednich wywodów na temat przy­czyn otyłości. Na zakończenie należałoby wyjaśnić dwa pojęcia, którymi często posługiwano się poprzednio, a mianowicie oty­łość i tycie. Mianem tyria określaliśmy postępujące zwiększanie ciężaru ciała na skutek odkładania w organizmie tkanki tłusz­czowej. Znaczy to, że obecnie człowiek jest pod wpływem niekorzystnych czynników, które powodują przyrost ciężaru ciała. Może to być zbyt siedzący obecnie sposób życia, przejada­nie się, nieregularne odżywianie, zbyt nerwowy tryb życia. Otyłość natomiast oznacza już istniejącą nadwagę, która jed­nakże nie postępuje dalej. Świadczy to o pewnej równowadze osiągniętej obecnie pomiędzy wpływem czynników powodują­cych otyłość a ilością tkanki tłuszczowej w organizmie. Ceną tej równowagi jest istniejąca otyłość, która jednakże już nie naras­ta. W każdym przypadku tycia istnieje moment, kiedy nadwaga nie powiększa się już, ulegając jakby stabilizacji. Prawdopo­dobnie jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest świadome przeciwdziałanie, do którego zostaje w końcu zmuszony osob­nik otyły

copyright 2011